Juridisch kader

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten/opvangen of nemen van of overdragen van controle over iemand met als doel deze persoon uit te buiten.

Twee vervolgingsgronden

In het Belgische Strafwetboek zijn er twee voorname vervolgingsgronden terug te vinden die op de tienerpooierproblematiek kunnen worden toegepast: mensenhandel en bederf van jeugd en prostitutie. Verder zijn er ook nog andere gronden die toepasbaar zijn op de gepleegde feiten.

Wetgevend kader, Artikel 417/25 en volgende:

Art. 417/25. Bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontucht of prostitutie
Bewegen van een minderjarige tot het plegen van ontucht of prostitutie is de ontucht of de prostitutie van een minderjarige opwekken, begunstigen of vergemakkelijken.
Dit misdrijf wordt bestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro.

Bijzondere beschermingsprocedure

De ministeriële circulaire van 23 december 2016 stelt expliciet dat slachtoffers van tienerpooiers (‘loverboys’ in de circulaire) slachtoffers van mensenhandel zijn. Zij kunnen dus ook in aanmerking komen voor de speciale beschermingsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel, ongeacht of zij minderjarig of volwassen, Belg of niet-Belg zijn. Om ten volle van deze beschermingsprocedure te kunnen profiteren, moet het slachtoffer in beginsel aan drie cumulatieve voorwaarden voldoen.

Het is belangrijk op te merken dat de circulaire ook uitdrukkelijk stelt dat deze voorwaarden flexibel kunnen worden geïnterpreteerd ten aanzien van minderjarige slachtoffers, rekening houdend met hun kwetsbaarheid. Met andere woorden, de circulaire van 2016 geeft magistraten (in beginsel) voldoende ruimte om sneller en efficiënter het slachtofferstatuut aan een minderjarig slachtoffer toe te kennen, zonder al te hoge eisen te stellen aan hun medewerking.

De circulaire stelt duidelijk dat de persoon niet onmiddellijk een verklaring hoeft af te leggen om als slachtoffer te worden beschouwd. Het vinden van aanwijzingen is voldoende.

Lees hier: Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

Menu